TDialog

TDialog

En säker meddelandelösning, byggd på modern federerad teknologi, där du har hela kontrollen över innehållet. Ingen känslig information lämnar lösningen, varken till ditt mejlprogram eller till någon molnleverantör.

Stort intresse för SDK-pilot med TDialog

Många organisationer är nu intresserade av att göra SDK-pilot med TDialog som plattform. Vi bjuder på licenskostnaden under pilotfasen och tar endast betalt för vår tid, vilket blir ett mycket attraktivt erbjudande för piloter. En kommun kan få en teknisk pilot på plats för i storleksordningen 40 000 kronor. Vi har ca tio organisationer på plats i testbädden och vi ser intresse för minst tio till under hösten. Dessutom kommer vi genomföra verksamhetspiloter under hösten, med skarp information och därmed ytterligare ökade krav på teknisk och administrativ säkerhet, dvs precis som det ska vara.

Från ett säker meddelandeperspektiv finns två viktiga saker att veta om detta projekt:

  1. Det levererar ett tekniskt ramverk, dvs dokumentation snarare än infrastuktur. Tanken är att offentliga sektorns organisationer och deras respektive leverantörer ska kunna använda ramverket för att skapa kommunikationslösningar mellan varandra. Så, någon teknisk lösning levereras inte.
  2. Endast kommunikation mellan offentlig sektors aktörer är inom scope för projektet. Kommunikation med medborgare ingår exempelvis inte
För TDialog kompletterar SDK erbjudandet på ett utmärkt sätt. Kunder kan använda TDialog för att kommunicera internt inom organisationen och med medborgare, samtidigt som TDialog bekvämt agerar meddelandeklient för att skicka till andra aktörer inom SDK-ramverket. All säker meddelandekommunikation kan alltså göras inom samma lösning.

Arbetet med ramverket pågår hos Inera, och TDialog håller jämna steg. 2019-11-05 skickade våra kunder sina första meddelanden till andra organisationer, inom ramen för det Pilotathon som arrangerades av projektet, och under Q2 2020 var vi uppe i ett tiotal tekniska piloter med TDialog som plattform. Under Q3 kommer vi dessutom stötta flera organisationer i att genomföra verksamhetspiloter med skarp information i SDK:s produktionsmiljö och ökade krav på teknisk och administrativ säkerhet.

Mer information »

TDialog bidrog med expertkompetens till MSB angående Säkra meddelanden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat en Common Criteria skyddsprofil för säker meddelandehantering, och man har då dragit nytta av TDialogs expertkompetens på området. Mer information »
TDialog fungerar på alla plattformar.

När TDialog visades upp för oss och vi inledde vårt samarbete med Certezza om hur vi enklare och smartare skulle kunna hitta vägar fram kände jag direkt att lösningen adresserade våra behov, och dessutom gjorde en hel del tveksamheter och funderingar till icke-frågor. Som det ser ut nu så har TDialog löst våra omedelbara behov av säker kommunikation, både till våra medborgare och med andra myndigheter, och dessutom på ett föredömligt enkelt sätt.

Björn Söderlund, utvecklingschef, Lidingö stad

Certezza har sett det här behovet länge, att kommuner och myndigheter saknar fungerande verktyg att kommunicera säkert. I samband med GDPR blir problemet akut. Vi har inte bedömt att det funnits lösningar på marknaden som har löst dessa problem, och därför valde vi att stötta och medfinansiera TDialog.

Thomas Nilsson, grundare och ägare Certezza

Det här är TDialog

TDialog är ett system för att kunna skicka säkra meddelanden. Det unika med TDialog är att organisationen själv bestämmer hur användare ska kunna logga in och att det inte krävs någon registrering av vare sig interna eller externa användare för att använda systemet. Kan du verifiera din identitet på ett tillräckligt bra sätt så är det bara att börja kommunicera!

All känslig information lagras i TDialog och TDialog är en serverprogramvara som installeras on-prem (dvs på plats i kundens miljö). Det gör att du som kund har fullständig kontroll över informationen. Dessutom kan TDialog ställas in för att bara spara informationen under en viss tid.

Andra användbara funktioner är funktionsbrevlådor, mottagarkvitton, export till arkivbeständiga PDF:er, återkallande av meddelanden och mycket mer.

TDialog utvecklas och drivs av företaget TDialog AB, i nära samarbete med säkerhetsföretaget Certezza. Grundare, utvecklingschef och allt-i-allo för TDialog är Magnus Hübner

Allmän dokumentation

Dokumentation TDialog-funktioner

Integration och API:er

TDialog har två API:er som kan användas för integration

Det ena är ett REST-API som kan användas för integration från godtyckliga klienter. Det använder JWT för autentisering och beskrivs i dokumentet TDialog REST API.

Det andra är det vi kallar ett Native API, dvs att lägga till Java-kod som exekveras i TDialog. Ett typiskt användningsområde är att lägga till egna knappar i TDialogs användargränssnitt

För att använda TDialog Native API krävs de klasser och interface som finns beskrivna i TDialog API Javadoc, och dessa kan även tjäna som exempel vid en integration med TDialog REST API. Klasserna finns paketerade i de båda exempelprojekten länkade nedan.

Integritet

TDialog använder numera Google Analytics på förstasidan på denna webbplats. Notera att endast förstasidan har Google Analytics, dvs val av dokumentation och liknande analyseras inte. Självklart används inte heller Google Analytics i TDialog-produkten.